Facebook Statistics

Preskúmanie v súčasnosti platných MRL tembotrione – podľa čl. 12 nariadenia (ES) č. 396/2005

02-10-2018

Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA) preskúmal v súlade s čl. 12 nariadenia (ES) č. 396/2005 aktuálnosť v súčasnosti platných maximálnych reziduálnych limitov (MRL) pre pesticídne aktívnu látku tembotrione. Úrad EFSA pre vyhodnotenie výskytu rezíduí temborionu v rastlinách, spracovaných komoditách, rotačných plodinách a hospodárskych zvieratách posúdil závery vyvodené v zmysle nariadenia komisie (EÚ) č. 188/2011, ako aj dovozné tolerancie a európske autorizácie zaznamenané členskými štátmi (vrátane podporných dát pre rezíduá). Na základe hodnotenia dostupných dát boli vypracované návrhy MRL a bolo vykonané hodnotenie rizika pre spotrebiteľov. Nebolo síce identifikované žiadne nebezpečenstvo, avšak niektoré informácie požadované regulačným rámcom chýbali. Preto je potrebné považovať hodnotenie rizika pre spotrebiteľa len za indikatívne a pre niektoré z návrhov MRL, pripravených úradom EFSA, je potrebné, aby boli ešte zvážené manažérmi rizika.

Vedecké stanovisko je dostupné na webovom sídle EFSA.


covid-19
Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
Operačný program Kvalita životného prostredia 2014-2020
Dotazník pre potravinárov
Značka kvality
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2020
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood