Facebook Statistics

Preskúmanie aktuálnosti platných MRL cyflufenamidu podľa čl. 12 nariadenia (ES) č. 396/2005

02-10-2018

Európsky úrad pre bezpečnosť potravín preskúmal maximálne limity rezíduí (MRL), v súčasnosti stanovené na európskej úrovni pre pesticídne aktívnu látku cyflufenamid podľa čl. 12 nariadenia (ES) č. 396/2005. Pri hodnotení výskytu rezíduí cyflufenamidu v rastlinách, spracovaných komoditách, rotačných plodinách a hospodárskych zvieratách úrad EFSA posúdil závery získané v zmysle smernice 91/414/EHS, ako aj európske autorizácie nahlásené členskými štátmi (vrátane podporných dát o rezíduách). Na základe hodnotenia dostupných dát boli vypracované návrhy MRL a bolo vykonané hodnotenie rizika. Žiadne zjavné nebezpečenstvo pre spotrebiteľov identifikované nebolo, avšak niektoré informácie požadované regulačným rámcom neboli dostupné. Na základe uvedeného je potrebné považovať hodnotenie rizika pre spotrebiteľa len za indikatívne a niektoré z návrhov MRL vypracovaných úradom EFSA by ešte mali byť bližšie posúdené manažérmi rizika.

Vedecké stanovisko je dostupné na webovom sídle EFSA.


covid-19
Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
Operačný program Kvalita životného prostredia 2014-2020
Dotazník pre potravinárov
Značka kvality
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2020
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood