Facebook Statistics

Preklad EFSA príručky Usmernenie k označeniu dátumu a súvisiacim informáciám o potravinách: časť 2 (informácie o potravinách)

08-07-2021

Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA) zverejnil príručku Guidance on date marking and related food information: part 2 (food information)", ktorá má na základe prístupu založenom na riziku pomôcť prevádzkovateľom potravinárskych podnikov (ďalej len „prevádzkovatelia") rozhodnúť sa, aké informácie majú spotrebiteľom poskytnúť o skladovaní potravín a časových limitoch spotreby.

Po otvorení obalu potravín môžu byť baktérie prenesené do potravín kontaminovanými rukami, povrchmi alebo zariadením. Stanovenie časového limitu spotreby je zložité, ale príručka vytvorená odborníkmi EFSA pomáha prevádzkovateľom pri rozhodovaníči je vhodné dať spotrebiteľom okrem dátumu spotreby alebo dátumu minimálnej trvanlivosti aj ďalšie pokyny/informácie.

Preklad príručky do slovenského jazyka inicioval a financoval  Národný kontaktný bod (NKB) pre vedeckú a technickú spoluprácu s Európskym úradom pre bezpečnosť potravín (EFSA) na odbore bezpečnosti potravín a výživy, sekcii potravinárstva a obchodu MPRV SR, nakoľko považuje dostupnosť príručky v slovenskom jazyku za pomoc prevádzkovateľom pri rozhodovaní sa, aké informácie majú spotrebiteľom poskytnúť o skladovaní potravín a časových limitoch spotreby, čo v konečnom dôsledku vedie k posilneniu ochrany zdravia spotrebiteľa za využitia vedeckých podkladov.  Preklad bol z hľadiska terminológie validovaný gestorom zodpovedným za legislatívu pre všeobecné označovanie.

Na základe pravidiel EFSA, ktorá príručku vydala, je preklad na nekomerčný účel a pre externé použitie (napr. pre prevádzkovateľov) možný, ale len anglická verzia sa považuje za originálnu. Samozrejme, je potrebné rešpektovať autorské práva v plnom rozsahu.

Súčasťou príručky EFSA sú okrem toho aj rady, týkajúce sa osvedčených postupov na bezpečné rozmrazovanie potravínZmrazenie zabráni množeniu baktérií. Tieto mikróby sa však môžu počas rozmrazovania zotaviť a potom sa v potravinách môžu množiť až na úroveň, ktorá môže viesť k ochoreniu prenášanému potravinami. Odborníci identifikovali osvedčené postupy, ktoré minimalizujú rast škodlivých mikróbov počas rozmrazovania.

Uvedená príručka bola v elektronickej forme distribuovaná zástupcom potravinárskeho priemyslu, orgánom úradnej kontroly, expertom a taktiež zverejnená na webovej stránke MPRV SR.

Kontakty pre médiá:

EFSA Media Relations Office
Tel.: +39 0521 036 149
E-mail: Press@efsa.europa.eu

​AskAQuestion Service

Medzinárodný rok ovocia a zeleniny 2021
covid-19
CRP
Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
Operačný program Kvalita životného prostredia 2014-2020
Dotazník pre potravinárov
Značka kvality
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2020
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood