Facebook Statistics

Predĺženie predkladania žiadostí o zaradenie do databázy externých hodnotiteľov

V súvislosti s pripravovanou výzvou na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci opatrení Základné služby pre vidiecke obyvateľstvo a Obnova a rozvoj obcí Programu rozvoja vidieka SR 2007-2013 vyhlasuje Ministerstvo pôdohospodárstva SR výzvu na predkladanie žiadostí o zaradenie do databázy externých hodnotiteľov projektov predkladaných v rámci horeuvedených opatrení. Externí hodnotitelia budú hodnotiť plnenie stanovených kvalitatívnych kritérií.

Žiadosť musí obsahovať nasledovné náležitosti:

  • profesný životopis,
  • doklad o absolvovaní vysokoškolského vzdelania II. stupňa (vítané zameranie na rozvoj vidieka resp. regionálny rozvoj),
  • prax min. 5 rokov v oblasti rozvoja vidieka resp. regionálneho rozvoja,
  • preukazateľná znalosť problematiky podpory z fondov Európskej únie.

Žiadosť zasielajte v zalepenej obálke s označením „Externý hodnotiteľ“ na adresu:

Ministerstvo pôdohospodárstva SR
odbor rozvoja vidieka
Dobrovičova 12
812 66 Bratislava

Konečný termín pre prijímanie žiadostí je predĺžený do 12.12.2008.


AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Kalkulačka SPP 2023 – 2027
Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
Operačný program Kvalita životného prostredia 2014-2020
Značka kvality
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
PRV 2007-2013
OPRH SR 2007 - 2013
Bestslovakfood