Facebook Statistics

Kancelária ministra

Pozvánka na konferenciu "Budúcnosť hospodárenia v znevýhodnených oblastiach na Slovensku"

20-02-2017

Konferencia sa uskutoční 2. marca 2017 v Hoteli AquaCity Poprad, Športová 1397/1, 058 01 Poprad.

Cieľom konferencie je navýšenie platieb pre oblasti s prírodnými alebo inými osobitnými obmedzeniami a návrh na ich spravodlivejšie prerozdelenie na základe zásluhovosti.

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)
Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
OPKZP 2014-2020

Značka kvality
IROP
PRV SR 2014 - 2020
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2020
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood