Facebook Statistics
Značka Kvality

Sekcia lesnícka

Pozitívne odkazy minulosti

13-01-2012

V Ý Z V A     N A    P R Í S P E V K Y

Organizátor:         LESY SR, š. p. – Lesnícke a drevárske múzeum vo Zvolene
Termín konania:    25. - 26. 04. 2012
Miesto konania:    Lesnícke a drevárske múzeum, Nám. SNP 35, Zvolen
Rokovacie jazyky: slovenský, český

Konferencia sa uskutoční v rámci  Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013, ktorého riadiacim  orgánom  je  Ministerstvo pôdohospodárstva   a rozvoja  vidieka SR.
Je určená  zamestnancom subjektov pôsobiacich v oblasti prvovýroby lesného hospodárstva, lesníctva a subjektov kooperujúcich so sférou lesného hospodárstva.

Konferencia vytvorí priestor pre sumarizovanie a usporiadanie dostupných poznatkov o histórii a súčasnom stave ťažiskových oblastí lesníctva ako aj pre definovanie vývojaschopných podnetov do budúcnosti, osobitne takých, ktoré podporia princípy trvaloudržateľného rozvoja lesníctva a prírode blízkeho hospodárenia v lesoch.

Príspevky (koreferáty) –  by sa mali zamerať v nadväznosti na všeobecnejšie  a komplexnejšie spracované hlavné referáty, najmä na vyhodnotenie historického vývoja vybraných segmentov lesníctva, osobitne na dobovo progresívne prvky (tiež negatívne skúsenosti) a naznačiť možnosti ich priameho uplatnenia alebo poučenia a odkazu pre súčasnosť. Dôraz treba položiť na vývoj hlavných lesníckych činností, jednotlivých pracovných postupov a technológií, náradia, strojov a technických zariadení používaných v lesnom  hospodárstve, ďalej na vývoj lesníckej politiky, tiež na charakteristiku inštitúcií a význačných osobností lesníckej praxe a odbornej sféry.

So zreteľom na určenie konferencie sa predpokladá, že tak hlavné príspevky, ako aj koreferáty budú mať konkrétne a praktické zameranie.


Tematické okruhy a autori hlavných referátov

I.  Vznik a formovanie lesníctva na Slovensku
a) Právne a organizačné predpoklady vzniku a vývoja lesníctva
doc. Ing. J. Konôpka, CSc.
b) Hospodárska úprava lesov ako integrálna súčasť lesníctva
Ing.  M. Moravčík, CSc.


II.  Vývoj infraštruktúry  v lesnom hospodárstve na Slovensku
a) Vývoj základných východísk pestovania lesa
doc. Ing. K. Gubka, CSc.

b) Vývoj základných východísk ochrany lesa
Ing.  M. Zúbrik, PhD.
c) Pracovné prostriedky a technológie v lesnom hospodárstve
doc. Ing. J. Suchomel, CSc.


III. Spoločenské a kultúrne aspekty lesníctva na Slovensku

a) Významné osobnosti lesníctva
doc. PhDr. P. Zdycha, CSc.
b) Lesnícke technické pamiatky a významné lesnícke miesta
Ing. J. Mičovský, CSc.
c) Lesnícke predmety kultúrnej hodnoty a ich odkaz dnešku
Mgr. T. Figurová, Ing.  M. Vanga

Rámcové programové a organizačné východiská
   
Predbežný program:

25. 04. 2012    Tematické okruhy  I. a II. – prvá časť (a, b)
26. 04. 2012    Tematické okruhy  II. – druhá časť (c), a III.

Predpokladaná dĺžka vystúpení spolu s obrazovou prezentáciou:
hlavný referát:  45 – 60 min.,  koreferát: 15 – 20 min. 

Zborník
Všetky prijaté príspevky  budú zaradené do  zborníka, ktorý vyjde v elektronickej podobe  následne  po konferencii. 

Materiálne zabezpečenie konferencie
Organizátor  všetkým účastníkom konferencie poskytne  ubytovanie a stravu a uhradí cestovné náklady pri ceste verejnými dopravnými prostriedkami podľa platných predpisov.
Vystúpenie  s hlavným  referátom  alebo  koreferátom  na seminári bude honorované.
 


V prípade záujmu o aktívnu účasť na konferencii zašlite láskavo na dolu uvedenú adresu priloženú návratku ako aj stručnú anotáciu koreferátu poštou alebo  e-mailom najneskôr do 31. 01. 2012

Záujemcov upovedomíme, či ich príspevok zaradíme do programu konferencie najneskôr  do 10. 02. 2012.  V ďalšom poskytneme informácie, ako aj podrobnejšie pokyny na spracovanie príspevkov (koreferátov).


Garant obsahového zamerania projektu:       
doc. Ing. Jozef  K o n ô p k a, CSc.

Organizačný garant projektu:
Želmíra Š í p k o v á
Lesnícke a drevárske múzeum,
Nám. SNP 35,  960 01 Zvolen

Tel.:  045 / 5321886,  0918828703
Mail: [email protected]

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood