Facebook Statistics

Používanie antitibiotík u zvierat klesá

08-07-2021

Používanie antibiotík má podľa Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín (EFSA) klesajúcu tendenciu.

Používanie antibiotík sa znížilo a to predovšetkým u zvierat určených na výrobu potravín.

Správa EFSA, ktorá vychádza z prístupu One Health, predstavuje zistenia troch agentúr EÚ a prezentuje výsledky spracovania ich údajov o spotrebe antibiotík a vzniku antimikrobiálnej rezistencie (AMR) v Európe v rokoch 2016 - 2018.

Výrazný pokles používania antibiotík u zvierat určených na výrobu potravín naznačuje, že opatrenia prijaté na úrovni krajín na zníženie ich používania sa ukazujú ako účinné. Používanie triedy antibiotík nazývaných polymyxíny sa medzi rokmi 2016 a 2018 u zvierat určených na výrobu potravín znížilo takmer na polovicu. Ide o pozitívny vývoj, pretože polymyxíny sa používajú aj v nemocniciach na liečbu pacientov infikovaných baktériami rezistentnými na viacero liekov. Situácia v EÚ je rôznorodá - situácia sa výrazne líši v závislosti od krajiny a triedy antibiotík.

Správa tiež poukazuje na súvislosti medzi konzumáciou antibiotík látok u zvierat a AMR u ľudí.

Existuje tu aj prepojenie s baktériami. Príkladom toho je rod baktérií Campylobacter spp., ktorý sa nachádza v zvieratách určených na výrobu potravín a u ľudí spôsobujú infekcie vyvolané potravinami. Odborníci zistili súvislosť medzi rezistenciou na tieto baktérie u zvierat a rezistenciou na rovnaké baktérie u ľudí.

Výsledky uvedené v tejto správe potvrdzujú, boj proti AMR na vnútroštátnej, európskej a globálnej úrovni naprieč sektormi zdravotnej starostlivosti si vyžaduje veľké úsilie. Boj proti AMR je o spolupráci.

Bližšie informácie nájdete na webovej stránke EFSA.

Kontakty pre médiá:

EFSA Media Relations Office
Tel.: +39 0521 036 149
E-mail: Press@efsa.europa.eu

​AskAQuestion Service

Medzinárodný rok ovocia a zeleniny 2021
covid-19
CRP
Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
Operačný program Kvalita životného prostredia 2014-2020
Dotazník pre potravinárov
Značka kvality
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2020
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood