Facebook Statistics

Posúdenie žiadosti o obnovenie povolenia pre kŕmnu doplnkovú látku Levucell® SC

26-07-2018

Levucell® SC je obchodný názov kŕmnej doplnkovej látky, ktorá obsahuje životaschopné bunky Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1077 (S. cerevisiae). Látka je v súčasnosti povolená na použitie v krmivách pre kone, jahňatá, bahnice, dojné kozy, dojnice a hovädzí dobytok na výkrm.

Toto vedecké stanovisko sa týka obnovenia povolenia Levucell®SC ako zootechnickej doplnkovej látky pre bahnice a dojné kozy.

S. cerevisiae považuje Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA) za vhodný na zaradenie do kvalifikovaného predpokladu bezpečnosti (QPS), ktorý slúži na posúdenie bezpečnosti pre cieľové druhy zvierat, konečných spotrebiteľov a životné prostredie. Odborníci EFSA odhadujú, že kmeň S. cerevisiae CNCM I-1077 je bezpečný pre cieľové druhy zvierat, spotrebiteľov produktov z takto kŕmených zvierat a tiež pre životné prostredie. Nakoľko žiadne iné zložky Levucell® SC nevyvolávajú obavy o bezpečnosť, je táto kŕmna doplnková látka pre dané skupiny bezpečná.

Žiadateľ poskytol Panelu pre Kŕmne doplnkové látky a výrobky alebo látky používané v krmivách (FEEDAP) EFSA údaje, ktoré dokazujú, že Levucell® SC, ktorý je v súčasnosti na trhu, spĺňa podmienky pre povolenie. V  predloženej technickej dokumentácii neboli zistené žiadne údaje, na základe ktorých by FEEDAP musel prehodnotiť predchádzajúce závery o bezpečnosti tejto kŕmnej doplnkovej látky.


covid-19
Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
Operačný program Kvalita životného prostredia 2014-2020
Dotazník pre potravinárov
Značka kvality
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2020
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood