Facebook Statistics

Posilnenie riadenia EFSA: nová správna rada

11-07-2022

Nová správna rada Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín (EFSA) funguje od 1. júla 2022. Je zložená zo zástupcov všetkých členských štátov EÚ, Európskej komisie, Európskeho parlamentu, ako aj občianskej spoločnosti a zainteresovaných strán v oblasti potravinového reťazca.

„V medzinárodnom kontexte, v ktorom sú bezpečnosť potravín a potravinová bezpečnosť navzájom prepojené, je dôležité, aby správna rada EFSA teraz zahŕňala široké spektrum zástupcov, ktorí pomôžu zabezpečiť efektívne fungovanie potravinového reťazca," uviedla Claire Bury, zástupkyňa riaditeľa pre udržateľnosť potravín Generálneho riaditeľstva pre zdravie a bezpečnosť potravín (DG SANTE) Európskej komisie

Do konca júna tohto roku sa správna rada EFSA skladala zo 14 členov s odbornými znalosťami v oblasti potravinového reťazca, ktorí nezastupovali žiadnu vládu, organizáciu či sektor. Súčasťou správnej rady bol aj zástupca Európskej komisie.

Podľa nového modelu riadenia sú členmi správnej rady EFSA členské štáty, Európsky parlament, Európska komisia, občianska spoločnosť a orgány zastupujúce záujmy potravinového reťazca. Tento model reaguje na požiadavky nariadenia o transparentnosti, ktoré nadobudlo účinnosť v roku 2019. Nariadenie posilnilo úlohu členských štátov a zapojenie všetkých strán, ktoré sú zahrnuté do práce EFSA.

Úloha správnej rady

Správna rada zabezpečuje, aby EFSA fungoval efektívne, účinne a plnil svoj mandát, ktorý je vymedzený v zakladajúcom nariadení a tiež spĺňal očakávania európskych a vnútroštátnych inštitúcií, zainteresovaných strán a verejnosti. 

Členovia správnej rady

Novú správnu radu tvorí 27 zástupcov členských štátov (s náhradníkmi), 2 zástupcovia Európskeho parlamentu (bez náhradníkov), 2 zástupcovia Európskej komisie (s náhradníkmi) a 4 zástupcovia občianskej spoločnosti a záujmových skupín v oblasti potravinového reťazca (s náhradníkmi).

Slovenskú republiku v správnej rade zastupuje Ing. Zuzana Nouzovská, generálna tajomníčka služobného úradu Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR a Ing. Martin Polovka, PhD., generálny riaditeľ Národného poľnohospodárskeho a potravinárskeho centra (NPPC) a riaditeľ Výskumného ústavu potravinárského NPPC.

Na práci správnej rady EFSA sa budú podieľať aj 2 zástupcovia krajín Európskeho združenia voľného obchodu (EZVO) a Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP): Nórsko a Island. Okrem toho bude na činnosti správnej rady participovať aj 1 zástupca Dozorného úradu EZVO (s náhradníkmi), no bez hlasovacieho práva. Správnu radu tvorí celkovo 38 členov.

Stiahnite si infografiku, ktorá vysvetľuje fungovanie správnej rady EFSA.

Pôvodné znenie tlačovej správy nájdete na webovej stránke EFSA.


AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Agromapy
Dotazník pre potravinárov
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood