Aktuality

30/04/2018 | Zverejnenia žiadostí v OJ EÚ (námietkové konania) - apríl 2018

03/04/2018 | Zverejnenia žiadostí v OJ EÚ (námietkové konania) - marec 2018

28/03/2018 | Informácia o zápise názvu výrobku „Pražská šunka“ ako zaručená tradičná špecialita – žiadosť Českej republiky

Dňa 27. marca 2018 bolo v Úradnom vestníku EÚ uverejnené vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 2018/506, ktorým sa do Registra zaručených tradičných špecialít  EK zapisuje názov „Pražská šunka“ (výhrada názvu)  - žiadosť  Českej republiky.

 

V článku 3 nariadenia je uvedené prechodné obdobie 5 rokov:

Názvy zapísané v registri sa môžu použiť na označenie výrobkov uvádzaných na trh na území EÚ, ktoré nezodpovedajú špecifikácii výrobku „Pražská šunka“ ako ZTŠ, počas piatich rokov odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia. Ak sa používajú s odkazom na výrobky, ktoré nespĺňajú špecifikáciu výrobku, tieto názvy nesmú byť sprevádzané označením „zaručená tradičná špecialita“, skratkou „ZTŠ“ ani symbolom EÚ.“

5 ročné prechodné obdobie slúži dotknutým výrobcom na prispôsobenie receptúry alebo zmenu názvu  výrobku (aj dopredaj etikiet) .

 

Po uplynutí  tohto prechodného obdobia, slovenskí výrobcovia budú môcť označovať svoje  výrobky názvom „Pražská šunka“ len v prípade, ak budú vyrábané v súlade so schválenou špecifikáciou a pred ich uvedením na trh budú certifikované!!!!!!

 

Pozn. V prípade záujmu a po splnení podmienok  sa môžu  slovenskí výrobcovia aj teraz prihlásiť do systému a označovať svoje výrobky logom zaručená tradičná špecialita (dobrovoľné 5 rokov).  

12/03/2018 | Uverejnenie údajov žiadosti o zápis názvu ako chránené označenie (chránené označenie pôvodu, chránené zemepisné označenie, zaručená tradičná špecialita) poľnohospodárskych výrobkov a potravín – „Hrušovský lepník“ (jednotný dokument)

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky podľa čl. 49 ods. 3 nariadenia EP a Rady (EÚ) č. 1151/2012 z 21. novembra 2012 o systémoch kvality pre poľnohospodárske výrobky a potraviny  (Ú. v. EÚ L 343/1, 14.12.2012), § 9a ods. 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení zákona                č. 195/2007 Z. z. a čl. 4 ods. 1 štatútu Komisie na posudzovanie žiadostí o zápis chránených označení (chránené označenie pôvodu, chránené zemepisné označenie, zaručená tradičná špecialita) poľnohospodárskych výrobkov,  potravín, liehovín a námietok voči nim z  3. februára 2011 č. 11569/2010-540, zverejneného vo Vestníku Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky v čiastke 6 zo 17. februára 2011 pod č. 12 (ďalej len „štatút“), na účely podávania námietok oprávnene dotknutých osôb, zverejňuje tieto údaje žiadosti o zápis názvu ako chránené označenie (chránené označenie pôvodu, chránené zemepisné označenie, zaručená tradičná špecialita) poľnohospodárskych výrobkov a potravín:

„HRUŠOVSKÝ LEPNÍK“

chránené zemepisné označenie

 

od Občianskeho združenia „Cesta hrušovských obyčají“ v Hrušove


Názov: Občianske združenie „Cesta hrušovských obyčají“

Adresa: Hrušov č. 443, 991 42 Hrušov

E-mailová adresa: [email protected]

 

Námietky môžu oprávnené osoby podľa čl. 4 ods. 2 štatútu uplatniť do 60 dní od zverejnenia vo Vestníku Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky.

28/02/2018 | Zverejnenia žiadostí v OJ EÚ (námietkové konania) - február 2018

31/01/2018 | Zverejnenia žiadostí v OJ EÚ (námietkové konania) - január 2018

19/01/2018 | Žiadosť o schválenie zmeny v súlade s článkom 53 ods. 2 prvý pododsek nariadenia (EÚ) č. 1151/2012 „BRATISLAVSKÝ ROŽOK“/„PRESSBURGER KIPFEL“/„POZSONYI KIFLI“

Dňa 19. 1. 2018 bola v Úradnom vestníku EÚ uverejnená žiadosť Slovenskej republiky o zmenu a doplnenie podľa článku 50 ods. 2 písm. b) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1151/2012 o systémoch kvality pre poľnohospodárske výrobky a potraviny  za účelom námietkového konania po dobu 3 mesiacov

 

Dátum zverejnenia:

19.1.2018

Námietkové konanie do:

19.4.2018

Názov:

„BRATISLAVSKÝ ROŽOK“/„PRESSBURGER KIPFEL“/„POZSONYI KIFLI“ - žiadosť o zmenu a doplnenie

Označenie:

ZTŠ

Prihlasujúca krajina:

Slovenská republika

Opis:

Makovou alebo orechovou plnkou plnené jemné pekárenské alebo cukrárenské pečivo s mramorovým lesklým povrchom.

 

Organoleptické vlastnosti

Farba: na povrchu hnedá až tmavohnedá, na reze okrem niekoľko milimetrov hrubého obalu je len náplň – pri makovej náplni tmavá až čierna farba a ak ide o orechovú náplň farba hnedá.

 

Vzhľad: celistvý, lesklý povrch hnedej až tmavohnedej farby so svetlejším jemným „žilkovaním“, ktoré pripomína „mramorovanie“ na vrchnej kôrke.

 

Konzistencia: na povrchu pevná, jemná, krehká pri prelomení.

 

Vôňa a chuť: jemná, typická po použitej náplni (teda typicky orechová alebo typicky maková), chuť je príjemne sladká s vôňou po použitých prísadách.

 

Fyzikálne vlastnosti

 

Tvar: podkovička od stredu ku koncom postupne zúžená pri plnení makom a náznak písmena C pri plnení orechmi.

Hmotnosť: zvyčajne je 40 – 70 g.

Link na zverejnený JD: OJ 2018/C 19/11

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2018_019_R_0011&from=SK

 

Zápis názvu je „s výhradou názvu“!!!

 

Výrobcovia výrobkov, ktorých názvy sú zapísané s výhradou názvu, musia dodržiavať špecifikáciu schválenú Európskou komisiou a certifikovať svoje výrobky podľa článku 37 nariadenia  EP a Rady (EÚ) č. 1151/2012 o systémoch kvality pre poľnohospodárske výrobky a potraviny.

03/01/2018 | Zverejnenia žiadostí v OJ EÚ (námietkové konania) - december 2017

04/12/2017 | Zverejnenia žiadostí v OJ EÚ (námietkové konania) - november 2017

13/11/2017 | Zápis názvu Tradiční lovecký salám/Tradičná lovecká saláma (ZTŠ) a Tradiční špekáčky/Tradičné špekačky (ZTŠ)

Dňa 19. októbra 2017 bolo v Úradnom vestníku EÚ uverejnené vykonávacie nariadenie Európskej komisie, ktorým sa do registra zaručených tradičných špecialít zapisujú názvy Tradiční lovecký salám/Tradičná lovecká saláma (ZTŠ) a Tradiční špekáčky/Tradičné špekačky (ZTŠ). Nariadenie je platné 20 dní po uverejnení v Úradnom vestníku EÚ.

 

Zápis názvu je s „výhradou názvu“.

 

Výrobcovia výrobkov, ktorých názvy sú zapísané s výhradou názvu, musia dodržiavať špecifikáciu schválenú Európskou komisiou a certifikovať svoje výrobky podľa článku 37 nariadenia  EP a Rady (EÚ) č. 1151/2012 o systémoch kvality pre poľnohospodárske výrobky a potraviny.

 

V Slovenskej republike máme dva certifikačné orgány: 

EUROFINS BEL/NOVAMANN s. r. o.
Certifikačný orgán CERTEX
Komjatická 73, 940 02 Nové Zámky
Tel.: +421 911 810 471
Mobile: +421 918 677 366
e-mail: [email protected]; [email protected]

 

Štátna veterinárna a potravinová správa SR
Botanická 17, 842 13 Bratislava
Tel. +421 2/ 602 57 216; +421 2 602 57 408
e-mail: [email protected]; [email protected]

 

V prípade  záujmu o certifikáciu je potrebné kontaktovať  daný certifikačný orgán.