Pokyny na účinnosť orgánov štátnej správy na úseku katastra nehnuteľností na úseku pozemkových úprav pri vykonávaní pozemkových úprav pri realizácii programu SAPARD

24-06-2008

pokyny MP SR č. 4524/2003-430 ÚGKAK SR č. KO-1611/2003

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)