Facebook Statistics

Pokyny na činnosť orgánov štátnej správy ÚGKK SR – katastrálnych úradov - správ katastra a MP SR – pozemkových úradov

24-06-2008

na vykonávanie pozemkových úprav podľa zákona SNR č. 330/1991 Zb.

pokyn č. NP 905/93 č. 3924/93-430 a dodatok č. 1 MP SR 813/96-430 ÚGKK SR TK-2457/96

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)
Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
OPKZP 2014-2020

Značka kvality
IROP
PRV SR 2014 - 2020
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2020
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood