Facebook Statistics
Značka Kvality

Pokyn pre MAS k vykonávaniu aktualizácií vyhlásených výziev

30-04-2020

V prípade, že MAS plánuje aktualizovať už vyhlásenú výzvu je potrebné, aby MAS vypracovala v rámci aktualizovanej dokumentácie a zaslala na schválenie RO pre IROP aj Informáciu o aktualizácii výzvy, ktorej vzor spolu s inštrukciami k vypracovaniu sa nachádza  v prílohe tohto pokynu.

MAS je povinná zverejniť na svojom webovom sídle dokumenty k aktualizácii výzvy vo forme sledovania zmien aj vo forme bez sledovania zmien.

Tento pokyn sa vzťahuje aj na aktualizácie výziev, ktoré boli do dnešného dňa schválené zo strany RO pre IROP. MAS je povinná ku každej takejto aktualizácii vypracovať a zverejniť Informáciu o aktualizácii výzvy, a to bez potreby zaslania tohto dokumentu na schválenie RO pre IROP (t.j. povinnosť zaslania Informácie o aktualizácii výzvy na schválenie RO pre IROP  odpadá iba tým MAS, ktorým už aktualizácia výzvy bola zo strany RO pre IROP schválená).

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Program cezhraničnej spolupráce ENPI Maďarská republika - Slovenská republika - Rumunsko - Ukrajina
Program cezhraničnej spolupráce Poľsko - Slovenská republika
Regionálny operačný program
Operačný program Bratislavský kraj
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Česká republika
Program cezhraničnej spolupráce Maďarská republika - Slovenská republika
Bestslovakfood