Facebook Statistics
Značka Kvality

Sekcia lesnícka

Pokyn MP SR Na postup zosúladenia skutočného stavu držby (užívania) lesných pozemkov so súborom popisných informácií...

24-06-2008

a súborom geodetických informácií katastra nehnuteľností a spôsob evidencie nových právnych vzťahov, ktoré vznikli po reštitúcii majetku na základe zákona 229/1991 Z. o úprave vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku v znení neskorších predpisov, zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, zákona č. 282/1993 Z.z o zmiernení niektorých majetkových krívd spôsobených cirkvám a náboženským spoločnostiam

pokyn MP SR 130/1998-740 ÚGKK SR KO-1242/1998

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)