Podnet možno podať písomne, ústne (osobne), telefonicky alebo elektronickou formou. Podnet musí byť čitateľný a zrozumiteľný. Musí byť z neho jednoznačné proti komu smeruje, na aké nedostatky poukazuje, čoho sa podávateľ domáha.

Žiadna platná legislatíva neukladá lehotu na vybavenie podnetov. V rámci svojich personálnych možností sa SLDI snaží riešiť každý doručený podnet .

Je nutné rozlišovať medzi sťažnosťou a iným podaním - podnetom. Sťažnosti upravuje osobitný predpis - zákon č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach v znení neskorších predpisov, ktorý sa však nevzťahuje na podnety.

Podnety je možné podávať:

poštou na adresu:
Slovenská lesnícko-drevárska inšpekcia
T. G. Masaryka 22
960 92 Zvolen

v elektronickej podobe na emailovú adresu:

podnety.sldi@land.gov.sk