Facebook Statistics

Oznámenie

19-02-2010

Ministerstvo pôdohospodárstva SR plánuje vypísať Výzvu na opatrenie 3.1 Diverzifikácia smerom k nepoľnohospodárskym činnostiam z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013, pričom v súčasnosti prebiehajú posledné konzultácie s EK.

Predpokladaný termín zverejnenia Výzvy je 1. marcový týždeň 2010, pričom sa projekty budú prijímať od 1. do 15. apríla 2010. Projekty sa budú samostatne predkladať na bioplynové stanice a ostatnú oblasť podpory. Tak, ako pri posledných Výzvach aj tomto prípade bude postačovať predložiť stavebné povolenie a doklady k verejnému obstarávaniu ku podpisu zmluvy s PPA.


AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Kalkulačka SPP 2023 – 2027
Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
Operačný program Kvalita životného prostredia 2014-2020
Značka kvality
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
PRV 2007-2013
OPRH SR 2007 - 2013
Bestslovakfood