Facebook Statistics

Odbor kontroly

Oznámenie výsledku výberového konania

27-01-2017

Na základe ustanovenia §19a zákona č. 111/1990 Zb. o štátnom podniku v znení neskorších predpisov oznamujeme výsledok výberového konania na funkciu jedného člena dozornej rady Závodisko, štátny podnik, ktoré sa konalo 25. januára 2017.

Výberového konania na funkciu jedného člena dozornej rady Závodisko, š. p. sa z dvoch prihlásených uchádzačov zúčastnil len jeden uchádzač. Na základe zhodnotenia výsledkov a určeného poradia, sa na 1. mieste umiestnil Mgr. Pavol Goriščák. Úspešný uchádzač bol ministerkou pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR vymenovaný do funkcie člena dozornej rady Závodisko, štátny podnikAgromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
OPKZP 2014-2020

Značka kvality
IROP
PRV SR 2014 - 2020
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2020
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood