Facebook Statistics

Výberové konanie

Oznámenie výsledku výberového konania

03-06-2009

Na základe § 5 ods. 6 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov oznamujeme výsledok výberového konania na funkciu riaditeľa  Centra výskumu živočíšnej výroby, Nitra, ktoré sa konalo 02. 06. 2009.

Výberového konania na funkciu riaditeľa Centra výskumu živočíšnej výroby sa zúčastnila jedna uchádzačka: Ing. Janka Beresecká.

Podľa zhodnotenia výsledkov výberového konania výberová komisia rozhodla, že Ing. Janka Beresecká vyhovela stanoveným požiadavkám. Dňom 15. júna 2009 bude vymenovaná do funkcie riaditeľky Centra výskumu živočíšnej výroby, Nitra.

AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Kalkulačka SPP 2023 – 2027
Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
Operačný program Kvalita životného prostredia 2014-2020
Značka kvality
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood