Facebook Statistics

Výberové konanie

Oznámenie výsledku výberového konania

03-06-2009

Na základe § 5 ods. 6 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov oznamujeme výsledok výberového konania na funkciu riaditeľa Centra výskumu rastlinnej výroby, Piešťany,  ktoré sa konalo 02. 06. 2009.

Výberového konania na funkciu  riaditeľa Centra výskumu rastlinnej výroby sa zúčastnili dvaja uchádzači: Doc. RNDr. Ján Kraic, PhD. a Ing. Pavol Hauptvogel, PhD.

Podľa zhodnotenia výsledkov výberového konania výberová komisia určila poradie uchádzačov, ktorí vyhoveli stanoveným požiadavkám:1. Doc. RNDr. Ján Kraic, PhD., 2. Ing. Pavol Hauptvogel, PhD.   Dňom 15. júna 2009 bude vymenovaný do funkcie riaditeľa Centra výskumu rastlinnej výroby, Piešťany Doc. RNDr. Ján Kraic, PhD.

AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Kalkulačka SPP 2023 – 2027
Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
Operačný program Kvalita životného prostredia 2014-2020
Značka kvality
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood