Facebook Statistics

Výberové konanie

Oznámenie výsledku výberového konania

31-03-2009

Na základe ustanovenia § 19a zákona č. 111/1990 Zb. o štátnom podniku v znení neskorších predpisov oznamujeme výsledok výberového konania, ktoré sa konalo 31. 03. 2009  na funkciu riaditeľa Hydromeliorácie, š. p.  Bratislava.

Výberového konania na funkciu riaditeľa Hydromeliorácie, š. p. Bratislava sa zúčastnil jeden uchádzač: Ing. Štefan Korega, CSc. Podľa zhodnotenia výsledku výberovej komisie Ing. Štefan Korega, CSc. vyhovel stanoveným požiadavkám a bol vybratý na funkciu riaditeľa Hydromeliorácie, š. p. Bratislava.