Facebook Statistics

Výberové konanie

Oznámenie výsledku výberového konania

25-03-2009

Na základe § 5 ods. 6 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov oznamujeme výsledok výberového konania na funkciu riaditeľa Technického a skúšobného ústavu pôdohospodárskeho SKTC – 106 Rovinka,  ktoré sa konalo 24. 03. 2009.

Výberového konania na funkciu riaditeľa Technického a skúšobného ústavu pôdohospodárskeho SKTC – 106 Rovinka sa zúčastnili štyria uchádzači: Ing. Peter Rusňák, Ing. Marián Ježík, Ing. František Lavčák a Ing. Radovan Roman.

Podľa zhodnotenia výsledkov výberového konania výberová komisia rozhodla, že na prvom mieste sa umiestnil Ing. Peter Rusňák  a bol vybratý na funkciu riaditeľa Technického a skúšobného ústavu pôdohospodárskeho SKTC – 106 Rovinka. Dňom 1. apríla 2009 bude vymenovaný do funkcie riaditeľa.


Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
Operačný program Kvalita životného prostredia 2014-2020
Značka kvality
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood