Facebook Statistics

Výberové konanie

Oznámenie výsledku výberového konania

28-01-2009

Na základe ustanovenia § 19a zákona č. 111/1990 Zb. o štátnom podniku v znení neskorších predpisov oznamujeme výsledok výberového konania, ktoré sa konalo na funkciu člena dozornej rady š. p. Hydromeliorácie Bratislava. Žiadame Vás o zverejnenie tejto informácie na internetovej stránke MP SR.

Dňa 27. 01. 2009 sa uskutočnilo výberové konanie na funkciu člena dozornej rady  š. p. Hydromeliorácie Bratislava. Výberového konania sa zúčastnili 3 uchádzači. Podľa zhodnotenia výsledku výberovej komisie žiadny z  uchádzačov nebol vybratý. Vzhľadom na to Ministerstvo pôdohospodárstva SR vyhlási nové výberové konanie.


Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
Operačný program Kvalita životného prostredia 2014-2020
Značka kvality
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood