Facebook Statistics

Výberové konanie

Oznámenie výsledku výberového konania

10-05-2018

Na základe ustanovenia § 19a ods. 6 zákona č. 111/1990 Zb. o štátnom podniku v znení neskorších predpisov, oznamujeme výsledok výberového konania na funkciu riaditeľa agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik v Nitre, ktoré sa konalo 09. mája 2018.

Výberového konania na obsadzovanú funkciu riaditeľa agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik v Nitre, sa zúčastnili dvaja zo šiestich pozvaných uchádzačov.

Výberová komisia v rámci výberového procesu uskutočneného formou písomného odborného testu, písomného odborného testu z anglického jazyka, prezentácie stratégie rozvoja štátneho podniku a osobného pohovoru s uchádzačmi, overila ich odborné znalosti,  manažérske schopnosti ako aj všeobecný prehľad a na základe celkového zhodnotenia výsledkov výberová komisia  konštatuje, že Ing. Branislav Borsuk dosiahol spolu 163 bodov a umiestnil sa na 1. mieste v poradí úspešných uchádzačov.

Výberová komisia na základe výsledkov výberového konania navrhuje podpredsedníčke vlády a ministerke pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky vymenovať Ing. Branislava Borsuka do funkcie riaditeľa agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, š. p. v Nitre.Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
OPKZP 2014-2020

Značka kvality
IROP
PRV SR 2014 - 2020
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2020
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood