Facebook Statistics

Výberové konanie

Oznámenie výsledku výberového konania

28-03-2018

Na základe ustanovenia § 5 ods. 6 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, oznamujeme výsledok výberového konania na funkciu riaditeľa príspevkovej organizácie ŠTÁTNE LESY TATRANSKÉHO NÁRODNÉHO PARKU Tatranská Lomnica, ktoré sa konalo 28. marca 2018.

Výberového konania na obsadzovanú funkciu riaditeľa príspevkovej organizácie ŠTÁTNE LESY TATRANSKÉHO NÁRODNÉHO PARKU Tatranská Lomnica, sa prihlásil a zúčastnil jeden uchádzač. Výberová komisia v rámci výberového procesu uskutočneného formou osobného pohovoru s uchádzačom, overila jeho odborné znalosti,  manažérske schopnosti a všeobecný prehľad a na základe zhodnotenia výsledkov konštatuje, že Ing. Pavol Fabian dosiahol spolu 125 bodov a umiestnil sa na 1. mieste v poradí. Na základe výsledkov výberová komisia navrhuje Ing. Pavla Fabiana vymenovať za riaditeľa príspevkovej organizácie ŠTÁTNE LESY TATRANSKÉHO NÁRODNÉHO PARKU TATRANSKÁ LOMNICA.Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
OPKZP 2014-2020

Značka kvality
IROP
PRV SR 2014 - 2020
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2020
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood