Facebook Statistics

Výberové konanie

Oznámenie výsledku výberového konania

10-12-2008

Na základe § 5 ods. 6 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme oznamujeme výsledok výberového konania na funkciu riaditeľa Výskumného ústavu ekonomiky poľnohospodárstva a potravinárstva,  ktoré sa konalo 09. 12. 2008.

Výberového konania na funkciu riaditeľa výskumného ústavu ekonomiky poľnohospodárstva a potravinárstva sa zúčastnila jedna uchádzačka: Ing. Andrea Palacková.

Podľa zhodnotenia výsledkov výberová komisia rozhodla, že Ing. Andrea Palacková  splnila požadované kritériá a bola vybratá na funkciu riaditeľky Výskumného ústavu ekonomiky poľnohospodárstva a potravinárstva.