Facebook Statistics

Výberové konanie

Oznámenie výsledku výberového konania

10-12-2008

Na základe § 5 ods. 6 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme oznamujeme výsledok výberového konania na funkciu riaditeľa Výskumného ústavu ekonomiky poľnohospodárstva a potravinárstva,  ktoré sa konalo 09. 12. 2008.

Výberového konania na funkciu riaditeľa výskumného ústavu ekonomiky poľnohospodárstva a potravinárstva sa zúčastnila jedna uchádzačka: Ing. Andrea Palacková.

Podľa zhodnotenia výsledkov výberová komisia rozhodla, že Ing. Andrea Palacková  splnila požadované kritériá a bola vybratá na funkciu riaditeľky Výskumného ústavu ekonomiky poľnohospodárstva a potravinárstva.


Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
Operačný program Kvalita životného prostredia 2014-2020
Značka kvality
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood