Facebook Statistics

Výberové konanie

Oznámenie výsledku výberového konania

28-10-2008

Na základe ustanovenia § 19a zákona č. 111/1990 Zb. o štátnom podniku v znení neskorších predpisov oznamujeme výsledok výberového konania, ktoré sa konalo 28. 10. 2008  na funkciu člena dozornej rady Národný žrebčín Topoľčianky, štátny podnik.

Výberového konania na funkciu člena dozornej rady Národný žrebčín Topoľčianky, štátny podnik sa zúčastnili dvaja uchádzači: MVDr. Dušan Solár a Ing. Gejza Dako .

V poradí úspešných uchádzačov sa umiestnil podľa bodového hodnotenia na 1. mieste  MVDr. Dušan Solár. Do funkcie člena dozornej rady Národný žrebčín Topoľčianky, štátny podnik, bude dňom 1. novembra 2008 vymenovaný MVDr. Dušan Solár.


Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
Operačný program Kvalita životného prostredia 2014-2020
Značka kvality
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood