Facebook Statistics

Výberové konanie

Oznámenie výsledku výberového konania na funkciu riaditeľa štátneho podniku Hydromeliorácie, štátny podnik

07-05-2021

Na základe ustanovenia § 19a ods. 6 zákona č. 111/1990 Zb. o štátnom podniku v znení neskorších predpisov, oznamujeme výsledok II. kola výberového konania na funkciu riaditeľa Hydromeliorácie, štátny podnik, ktoré sa konalo 29. apríla 2021 v Bratislave.

Na druhé kolo výberového konania postúpili a boli riadne pozvaní dvaja uchádzači, ktorí splnili hranicu 70 % úspešnosti stanovenú a schválenú výberovou komisiou pre prvé kolo a rovnako aj pre druhé kolo, a to: Ing. Marián Bulla a Ing. Juraj Jurica. Výberového konania sa zúčastnil iba jeden uchádzač, Ing. Juraj Jurica.

Výberová komisia v rámci výberového procesu v druhom kole uskutočneného formou osobného pohovoru s uchádzačmi overila odborné znalosti,  kompetencie, manažérske schopnosti a zručnosti uchádzača a všeobecný prehľad. Na základe celkového zhodnotenia výsledkov výberová komisia konštatuje, že Ing. Juraj Jurica dosiahol v druhom kole hranicu úspešnosti a získal 112 bodov z celkového možného počtu 125 bodov. Ing. Juraj Jurica ako úspešný uchádzač získal spolu 169 bodov (súčet bodov za I. a II. kolo výberového konania) z celkového možného počtu 195 bodov.

Výberová komisia týmto oznamuje poradie úspešnosti uchádzačov nasledovne:

  1. Ing. Juraj Jurica

Výberová komisia na základe výsledkov výberového konania navrhuje ministrovi pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky vymenovať Ing. Juraja Juricu za riaditeľa štátneho podniku Hydromeliorácie, štátny podnik.


Medzinárodný rok ovocia a zeleniny 2021
covid-19
CRP
Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
Operačný program Kvalita životného prostredia 2014-2020
Značka kvality
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2020
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood