Facebook Statistics
Značka Kvality

Výberové konanie

Oznámenie výsledku výberového konania na funkciu riaditeľa agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik

13-09-2022

Na základe ustanovenia § 19a zákona č. 111/1990 Zb. o štátnom podniku v znení neskorších predpisov, oznamujeme výsledok výberového konania na funkciu riaditeľa agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik, ktoré sa konalo 12. septembra 2022 v Bratislave.

Výberového konania na obsadzovanú funkciu riaditeľa agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik sa zúčastnili traja zo štyroch pozvaných uchádzačov a to: JUDr. Tomáš Balážik, Ing. Viliam Mokráň a Ing. Jozef Pavle. Ing. Michal Urban sa ospravedlnil zo zdravotných dôvodov a predmetného výberového konania sa nezúčastnil. Výberové konanie pozostávalo z písomnej a ústnej časti. Písomnú časť uchádzači absolvovali formou odborného testu, ústna časť pozostávala z osobného pohovoru formou verejného vypočutia. V rámci kritérií výberu uchádzačov a určenia poradia bolo potrebné pre úspešnosť uchádzača/kandidáta vo výberovom konaní dosiahnuť hranicu úspešnosti minimálne 70 %, čo predstavovalo získať minimálne 105 bodov z celkového počtu 150 bodov. Celkové bodové hodnotenie uchádzača pozostávalo zo súčtu počtu bodov za odborný test a priemernej hodnoty – priemeru (po matematickom zaokrúhlení) počtu bodov členov výberovej komisie pridelených jednotlivým uchádzačom. Komisia v rámci výberového procesu s uchádzačmi overila ich odborné znalosti, ako aj manažérske schopnosti a zručnosti, ktoré sú potrebné a nevyhnutné pre výkon funkcie riaditeľa agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik.

Na základe celkového hodnotenia komisie JUDr. Tomáš Balážik získal spolu 82 bodov, Ing. Viliam Mokráň získal spolu 74 bodov a Ing. Jozef Pavle získal spolu 134 bodov z celkového počtu 150 bodov. Výberová komisia na základe výsledkov celkového bodového hodnotenia konštatuje, že hranicu úspešnosti splnil jeden uchádzač a to Ing. Jozef Pavle. Ostatní dvaja uchádzači – JUDr. Tomáš Balážik a Ing. Viliam Mokráň nedosiahli hranicu úspešnosti a skončili neúspešne.

Výberová komisia vyhlasuje výberové konanie na obsadzovanú funkciu riaditeľa agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik za úspešné a na základe celkových výsledkov určila poradie:

  1. Ing. Jozef Pavle

Na základe celkových výsledkov výberového konania výberová komisia navrhuje ministrovi pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky vymenovať Ing. Jozefa Pavleho do funkcie riaditeľa agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik.

Linky z verejného vypočutia:

Uchádzač – JUDr. Tomáš Balážik:
https://fb.watch/fu-fS_AYjl/

Uchádzač – Ing. Viliam Mokráň:
https://fb.watch/fu-dfR1sHr/

Uchádzač – Ing. Jozef Pavle:
https://fb.watch/fu-8YvCsmX/

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood