Facebook Statistics
Značka Kvality

Výberové konanie

Oznámenie výsledku výberového konania na funkciu riaditeľ Hydromeliorácie, štátny podnik

09-05-2024

Na základe ustanovenia § 19a zákona č. 111/1990 Zb. o štátnom podniku v znení neskorších predpisov oznamujeme výsledok výberového konania na funkciu riaditeľ Hydromeliorácie, štátny podnik, ktoré sa konalo dňa 2. mája 2024.

Na výberové konanie boli pozvaní traja uchádzači, a to PhDr. Mgr. Petronela Dobosová, MBA, Ing. Peter Rusňák, PhD. a Ing. Marián Šulák.

V rámci kritérií výberu uchádzačov sa výberová komisia dohodla a schválila, že pre úspešnosť uchádzača vo výberovom konaní je potrebné dosiahnuť hranicu úspešnosti minimálne 80%, čo predstavuje získať minimálne 136 bodov z celkového počtu 170 bodov. Celkové bodové hodnotenie uchádzača pozostávalo zo súčtu bodov za odborný test a bodov pridelených  uchádzačovi členmi výberovej komisie za hodnotené oblasti osobného pohovoru.

Podľa celkového hodnotenia výberovej komisie dosiahol Ing. Peter Rusňák, PhD. spolu 169 bodov z celkového počtu 170 bodov a splnil podmienku a hranicu úspešnosti minimálne 80 % (podľa počtu dosiahnutých bodov). PhDr. Petronela Dobosová, MBA a Ing. Marián Šulák hranicu úspešnosti nedosiahli.

Výberová komisia vyhlasuje výberové konanie na obsadzovanú funkciu riaditeľ Hydromeliorácie, štátny podnik za úspešné. Na základe vyššie uvedených skutočností výberová komisia určila poradie:

1. Ing. Peter Rusňák, PhD.

Výberová komisia na základe výsledkov výberového konania navrhla ministrovi pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR vymenovať Ing. Petra Rusňáka, PhD. za  riaditeľa štátneho podniku Hydromeliorácie, štátny podnik.


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood