Facebook Statistics
Značka Kvality

Výberové konanie

Oznámenie výsledku výberového konania na funkciu predsedu dozornej rady Závodisko, š.p.

25-10-2022

Na základe ustanovenia § 19a zákona č. 111/1990 Zb. o štátnom podniku v znení neskorších predpisov, oznamujeme výsledok výberového konania na funkciu predsedu dozornej rady Závodisko, š.p., ktoré sa konalo 24. októbra 2022.

Na výberové konanie boli riadne pozvaní a zúčastnili sa ho dvaja uchádzači a to: Mgr. Zuzana Obertová a JUDr. Marián Šurda. V rámci kritérií výberu uchádzačov sa výberová komisia dohodla a schválila, že pre úspešnosť uchádzača/kandidáta vo výberovom konaní je potrebné dosiahnuť hranicu úspešnosti minimálne 80 %, čo predstavuje získať minimálne 100 bodov z celkového počtu 125 bodov a podľa počtu bodov určiť poradie úspešných uchádzačov.

Výberová komisia v rámci výberového procesu uskutočneného formou osobného pohovoru s uchádzačmi overila ich odborné znalosti, ale aj manažérske schopnosti a interpersonálne zručnosti, ktoré sú potrebné a nevyhnutné pre výkon funkcie predsedu dozornej rady Závodisko, š.p.. Na základe celkového hodnotenia výberovej komisie dosiahla Mgr. Zuzana Obertová spolu 114 bodov a JUDr. Marián Šurda dosiahol spolu 106 bodov z celkového počtu 125 bodov. Obaja uchádzači dosiahli potrebnú hranicu úspešnosti a výberová komisia podľa počtu bodov určila poradie:

1. Mgr. Zuzana Obertová

2. JUDr. Marián Šurda

Výberová komisia vyhlasuje výberové konanie na obsadzovanú funkciu predsedu dozornej rady Závodisko, š.p. za úspešné.

Výberová komisia na základe celkových výsledkov výberového konania a určeného poradia navrhuje ministrovi pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR vymenovať Mgr. Zuzanu Obertovú za predsedu dozornej rady Závodisko, š.p..


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood