Facebook Statistics
Značka Kvality

Aktuality

Oznámenie výsledku výberového konania na funkciu generálneho riaditeľa príspevkovej organizácie Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum, Lužianky

30-05-2024

Na základe ustanovenia § 5 ods. 6 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov oznamujeme výsledok výberového konania na funkciu generálny riaditeľ príspevkovej organizácie Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum, ktoré sa konalo dňa 22. mája 2024.

Na výberové konanie bola prihlásená, následne pozvaná jedna uchádzačka, Ing. Mgr. Lucia Gocníková, PhD.

V rámci kritérií výberu uchádzačov sa výberová komisia dohodla a schválila, že pre úspešnosť uchádzača vo výberovom konaní je potrebné dosiahnuť hranicu úspešnosti minimálne 80%, čo predstavuje získať minimálne 136 bodov z celkového počtu 170 bodov. Celkové bodové hodnotenie uchádzača pozostávalo zo súčtu bodov za odborný test a bodov pridelených  uchádzačovi členmi výberovej komisie za hodnotené oblasti osobného pohovoru.

Podľa celkového hodnotenia výberovej komisie dosiahla Ing. Mgr. Lucia Gocníková, PhD. spolu 166 bodov z celkového počtu 170 bodov, splnila podmienku a hranicu úspešnosti minimálne 80 % (podľa počtu dosiahnutých bodov), a preto výberová komisia vyhlasuje výberové konanie na obsadzovanú funkciu generálny riaditeľ Národného poľnohospodárskeho a potravinárskeho centra za úspešné. Na základe vyššie uvedených skutočností výberová komisia určila poradie:

1. Ing. Mgr. Lucia Gocníková, PhD.

Výberová komisia na základe výsledkov výberového konania navrhuje ministrovi pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR vymenovať Ing. Mgr. Luciu Gocníkovú, PhD. za generálnu riaditeľku Národného poľnohospodárskeho a potravinárskeho centra.


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood