Facebook Statistics
Značka Kvality

Oznámenie RO pre IROP o aktuálnej disponibilnej indikatívnej výške finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu na predkladanie ŽoNFP na financovanie prevádzkových nákladov MAS spojených s riadením uskutočňovania stratégií CLLD, kód výzvy: IROP-PO5-SC511-2019-51, k 10.12.2021

20-12-2021

Počas trvania výzvy bolo zazmluvnených 102 žiadosti o NFP v sume 12 708 047 (zdroj EÚ). V konaní o ŽoNFP je 1 žiadosť v sume 83 897 Eur (zdroj EÚ). Pri celkovej alokácii na výzvu v sume 14 936 995 Eur (zdroj EÚ) predstavuje potenciálny zostatok disponibilnej alokácie na výzvu 2 145 051 Eur (zdroj EÚ).