Facebook Statistics
Značka Kvality

Oznámenie RO pre IROP o aktuálnej disponibilnej indikatívnej výške finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu na predkladanie ŽoNFP IROP-PO1-SC122-2020-59 podľa územnej príslušnosti k 19.02.2021

12-03-2021

Zostatok disponibilnej alokácie na výzvu predstavuje 6 267 757 Eur (zdroj EÚ), z toho pre územie RIÚS 0 Eur a územie MFO 6 267 757 Eur. Podrobné rozdelenie disponibilnej alokácie v členení podľa jednotlivých samosprávnych krajov je uvedené v nasledujúcej tabuľke:

Samosprávny kraj

RIÚS/MFO

Indikatívna alokácia uvedená vo vyhlásenej výzve (zdroj EÚ)

Celkový dopyt (predložené ŽoNFP v rámci výzvy*)

Potenciálny zostatok alokácie na výzvu (zdroj EÚ)

Bratislavský

RIÚS

N/A

-

-

MFO

0

0

0

SPOLU

0

0

0

Trnavský

RIÚS

2 335 561

3 312 976

0

MFO

1 481 252

1 662 840

0

SPOLU

3 816 813

4 975 816

0

Nitriansky

RIÚS

249 374

1 791 063

0

MFO

399 975

2 562 192

0

SPOLU

649 349

4 353 255

0

Trenčiansky

RIÚS

731 162

4 790 675

0

MFO

1 748 323

190 279

1 558 044

SPOLU

2 479 485

4 980 954

1 558 044

Banskobystrický

RIÚS

1 161 513

3 237 487

0

MFO

6 954 359

2 787 030

4 167 329

SPOLU

8 115 872

6 024 517

4 167 329

Žilinský

RIÚS

N/A

-

-

MFO

0

0

0

SPOLU

0

0

0

Prešovský

RIÚS

N/A

-

-

MFO

1 367 088

824 704

542 384

SPOLU

1 367 088

824 704

542 384

Košický

RIÚS

538 394

668 605

0

MFO

0

91 438

0

SPOLU

538 394

760 043

0

VÝZVA SPOLU

RIÚS

5 016 004

13 800 806

0

MFO

11 950 997

8 118 483

6 267 757

SPOLU

16 967 001

21 919 289

6 267 757

* s výnimkou ŽoNFP: zastavené konanie, neschválené § 19 ods. 9, písm. a)  


AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Protiinflačná garancia
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Program cezhraničnej spolupráce ENPI Maďarská republika - Slovenská republika - Rumunsko - Ukrajina
Program cezhraničnej spolupráce Poľsko - Slovenská republika
Regionálny operačný program
Operačný program Bratislavský kraj
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Česká republika
Program cezhraničnej spolupráce Maďarská republika - Slovenská republika
Bestslovakfood