Facebook Statistics
Značka Kvality

Oznámenie RO pre IROP o aktuálnej disponibilnej indikatívnej výške finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu na predkladanie ŽoNFP IROP-PO1-SC11-2019-44 podľa územnej príslušnosti k 19.02.2021

12-03-2021

Zostatok disponibilnej alokácie na výzvu pre územie menej rozvinutých regiónov predstavuje 7 193 418 Eur (zdroj EÚ), z toho pre územie RIÚS 7 193 418 Eur a územie MFO 0 Eur. Zostatok disponibilnej alokácie na výzvu pre územie viac rozvinutého regiónu predstavuje 669 094 Eur (zdroj EÚ). Podrobné rozdelenie disponibilnej alokácie v členení podľa jednotlivých samosprávnych krajov je uvedené v nasledujúcej tabuľke:

 

Kraj

RIÚS/MFO

Indikatívna alokácia uvedená vo vyhlásenej výzve (zdroj EÚ)

Suma predložených/schválených/zazmluvnených žiadostí o NFP v 1. až 7. HK

Zostatok alokácie na výzvu do 8. HK

Bratislavský

RIÚS

N/A

N/A

N/A

MFO

3 923 701

3 254 607

669 094

SPOLU

3 923 701

3 254 607

669 094

Trnavský

RIÚS

6 385 058

5 543 959

841 099

MFO

N/A

N/A

N/A

SPOLU

6 385 058

5 543 959

841 099

Nitriansky

RIÚS

17 205 046

výzva bola uzavretá

MFO

N/A

N/A

N/A

SPOLU

17 205 046

výzva bola uzavretá

Trenčiansky

RIÚS

24 433 559

výzva bola uzavretá

MFO

N/A

N/A

N/A

SPOLU

24 433 559

výzva bola uzavretá

Žilinský

RIÚS

10 001 789

výzva bola uzavretá

MFO

N/A

N/A

N/A

SPOLU

10 001 789

výzva bola uzavretá

Prešovský

RIÚS

13 206 018

výzva bola uzavretá

MFO

4 107 620

SPOLU

17 313 638

Košický

RIÚS

22 047 827

15 695 508

6 352 319

MFO

14 880 959

14 880 959

0

SPOLU

36 928 786

30 576 467

6 352 319

Pozn. 1: Zostatok alokácie na výzvu do 8. hodnotiaceho kola (zdroj EÚ) je indikatívny a v závislosti od procesu hodnotenia ŽoNFP sa môže meniť.

Pozn. 2: MFO – územie mestskej funkčnej oblasti = UMR – územie udržateľného mestského rozvoja.


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Program cezhraničnej spolupráce ENPI Maďarská republika - Slovenská republika - Rumunsko - Ukrajina
Program cezhraničnej spolupráce Poľsko - Slovenská republika
Regionálny operačný program
Operačný program Bratislavský kraj
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Česká republika
Program cezhraničnej spolupráce Maďarská republika - Slovenská republika
Bestslovakfood