Facebook Statistics

Oznámenie RO pre IROP o aktuálnej disponibilnej indikatívnej výške finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu na predkladanie žiadostí o NFP na zlepšenie dostupnosti k infraštruktúre TEN-T a cestám I. triedy s dôrazom na rozvoj multimodálneho dopravného systému, kód výzvy: IROP-PO1-SC11-2018-36 k 29.01.2020

05-02-2020

Zostatok disponibilnej alokácie na výzvu predstavuje 3 500 000 Eur (zdroj EÚ), a to pre územie MFO Banskobystrického kraja.