Facebook Statistics
Značka Kvality

Oznámenie RO pre IROP o aktuálnej disponibilnej indikatívnej výške finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl IROP-PO2-SC221-2018-35 podľa územnej príslušnosti k 02.02.2020

18-02-2020

Zostatok disponibilnej alokácie na výzvu predstavuje 5 616 739 Eur (zdroj EÚ), z toho pre územie RIÚS 4 825 768 Eur a územie MFO 790 971 Eur. Podrobné rozdelenie disponibilnej alokácie v členení podľa jednotlivých samosprávnych krajov je uvedené v nasledujúcej tabuľke:

Samosprávny kraj

RIÚS/MFO

 

Indikatívna alokácia uvedená vo výzve

Celkový dopyt v rámci výzvy

Zostatok alokácie na výzvu

Bratislavský

RIÚS

218 171

218 171

0

MFO

1 928 091

výzva bola dňa 30.10.2019 uzavretá

SPOLU

2 146 262

218 171

0

Trnavský

RIÚS

N/A

-

N/A

MFO

N/A

-

N/A

SPOLU

N/A

-

N/A

Nitriansky

RIÚS

3 498 146

výzva bola dňa 30.10.2019 uzavretá

MFO

N/A

-

N/A

SPOLU

3 498 146

-

-

Trenčiansky

RIÚS

N/A

-

N/A

MFO

321 580

výzva bola dňa 30.10.2019 uzavretá

SPOLU

321 580

-

-

Banskobystrický

RIÚS

941 210

výzva bola dňa 30.10.2019 uzavretá

MFO

790 971

0

790 971

SPOLU

1 732 181

0

790 971

Žilinský

RIÚS

1 527 684

výzva bola dňa 30.10.2019 uzavretá

MFO

598 485

SPOLU

2 126 169

Prešovský

RIÚS

6 323 515

1 497 747

4 825 768

MFO

N/A

-

N/A

SPOLU

6 323 515

1 497 747

4 825 768

Košický

RIÚS

N/A

-

N/A

MFO

1 530 198

1 530 198

0

SPOLU

1 530 198

1 530 198

0

SPOLU

RIÚS

12 508 726

1 715 918

4 825 768

MFO

5 169 325

1 530 198

790 971

SPOLU

17 678 051

3 246 116

5 616 739

Pozn. 1: Zostatok alokácie na výzvu do 5. hodnotiaceho kola (zdroj EÚ) je indikatívny a v závislosti od procesu hodnotenia ŽoNFP sa môže meniť.

Pozn. 2: MFO – územie mestskej funkčnej oblasti = UMR – územie udržateľného mestského rozvoja.


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Program cezhraničnej spolupráce ENPI Maďarská republika - Slovenská republika - Rumunsko - Ukrajina
Program cezhraničnej spolupráce Poľsko - Slovenská republika
Regionálny operačný program
Operačný program Bratislavský kraj
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Česká republika
Program cezhraničnej spolupráce Maďarská republika - Slovenská republika
Bestslovakfood