Facebook Statistics

Oznámenie pre MAS

30-04-2019

RO pre IROP oznamuje miestnym akčným skupinám, ktoré disponujú platnou a účinnou zmluvou o poskytnutí NFP (Výzva IROP-PO5-SC511/512-2018-28), že nebude posudzovať a schvaľovať predložené výzvy na implementáciu stratégie CLLD v zmysle postupu podľa dokumentu Implementačný model CLLD v IROP, bod 7.3, a to do času pokiaľ nedôjde k schváleniu aktualizácie stratégie CLLD v zmysle Usmernenia Riadiaceho orgánu pre Program rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 č. 3., a teda pokiaľ MAS nepredloží Oznámenie o schválení aktualizácie stratégie CLLD (bod 2.7 Usmernenia). Toto oznámenie sa týka tých MAS, ktoré aktualizujú stratégiu CLLD v časti IROP v zmysle bodu 4 a nasl. Usmernenia Riadiaceho orgánu pre Program rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 č. 3.


AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Program cezhraničnej spolupráce ENPI Maďarská republika - Slovenská republika - Rumunsko - Ukrajina
Program cezhraničnej spolupráce Poľsko - Slovenská republika
Regionálny operačný program
Operačný program Bratislavský kraj
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Česká republika
Program cezhraničnej spolupráce Maďarská republika - Slovenská republika
Bestslovakfood