Facebook Statistics

Oznámenie o zverejnení Výzvy č. 35/PRV/2019 pre podopatrenie 1.1

20-02-2019

Pôdohospodárska platobná agentúra dňa 14.2.2019 v časti PPA / Podpory / Projektové podpory / PRV 2014-2020 / Výzvy / Opatrenie 1 / Podopatrenie 1.1  ( http://www.apa.sk/podopatrenie-1-1 ) zverejnila Výzvu č. 35/PRV/2019 na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka Slovenskej republiky 2014 – 2020 pre: Opatrenie  1 –   Prenos znalostí a informačné akcie, podopatrenie 1.1 –  Podpora na akcie odborného vzdelávania a získavania zručností b) vzdelávacie programy nepresahujúce 18 mesiacov.

Upozorňujeme žiadateľov, že oprávnení sú v tomto prípade len žiadatelia so schváleným obsahovým námetom v rámci výzvy MPRV SR č. 3/2018 vyhlásenej dňa 18.5.2018 (pozri Zoznam schválených obsahových námetov v rámci výzvy 3/2018)

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačka SPP 2023 – 2027
Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
Operačný program Kvalita životného prostredia 2014-2020
Značka kvality
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
PRV 2007-2013
OPRH SR 2007 - 2013
Bestslovakfood