Facebook Statistics
Značka Kvality

Oznámenie o zverejnení Výzvy č. 28/PRV/2018 pre podopatrenie 1.1

24-04-2018

Pôdohospodárska platobná agentúra dňa 20.4.2018 v časti PPA / Podpory / Projektové podpory / PRV 2014-2020 / Výzvy / Opatrenie 1 / Podopatrenie 1.1  ( http://www.apa.sk/podopatrenie-1-1 )zverejnila Výzvu č. 28/PRV/2018 na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka Slovenskej republiky 2014 – 2020 pre: Opatrenie  1 –   Prenos znalostí a informačné akcie, podopatrenie 1.1 –  Podpora na akcie odborného vzdelávania a získavania zručností b) vzdelávacie programy nepresahujúce 18 mesiacov.

Upozorňujeme žiadateľov, že oprávnení sú v tomto prípade len žiadatelia so schváleným obsahovým námetom v rámci výzvy MPRV SR č. 2/2017. Zoznam schválených obsahových námetov v rámci tejto výzvy je zverejnený na webovom sídle MPRV SR (http://www.mpsr.sk/sk/index.php?navID=1185&navID2=1185&sID=43&id=12467 ).

Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
PRV 2007-2013
OPRH SR 2007 - 2013
Bestslovakfood