Facebook Statistics

Oznámenie o zrušení výzvy č. 1/2015

16-11-2016

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Program rozvoja vidieka Slovenskej republiky 2014 – 2020 (ďalej len „PRV SR 2014 – 2020“) oznamuje, že nakoľko vypršala 6-mesačná platnosť oznámení o schválení obsahových námetov stanovená v rámci Výzvy na predkladanie žiadostí o schválenie obsahových námetov vzdelávacích a informačných aktivít z PRV SR 2014 – 2020 pre opatrenie: 1 – Prenos znalostí a informačné akcie; podopatrenie: 1.1 – Podpora na akcie odborného vzdelávania a získavania zručností; b) vzdelávacie programy nepresahujúce 18 mesiacov, vyhlásenej dňa 5. 11. 2015, výzvu možno považovať za zrušenú.


AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačka SPP 2023 – 2027
Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
Operačný program Kvalita životného prostredia 2014-2020
Značka kvality
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
PRV 2007-2013
OPRH SR 2007 - 2013
Bestslovakfood