Facebook Statistics
Značka Kvality

Sekcia potravinárstva

Oznámenie o aktualizácii schém minimálnej pomoci

05-03-2008

Od 1. januára 2008 vstúpilo do účinnosti Nariadenie Komisie (ES) č. 1535/2007 z 20. decembra 2007 o uplatňovaní článkov 87 a 88 Zmluvy o ES na pomoc de minimis v sektore poľnohospodárskej výroby, Ú.v. EÚ L 337, 21.12.2007, s. 35.

Odbor metodiky podpôr a správnych činností Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky, oznamuje že v zmysle uvedeného právneho predpisu upravilo:

Schému minimálnej pomoci na účasť chovateľov a pestovateľov na výstavách a Schému minimálnej pomoci na včelstvá.

Nakoľko Nariadenie Komisie (ES) č. 1860/2004  zo 6. októbra 2004 o uplatnovaní článkov 87 a 88 Zmluvy o ES pokiaľ ide o pomoc de minimis v sektore poľnohospodárstva a rybného hospodárstva malo účinnosť do 31.12.2007,  bolo v schémach minimálnej pomoci nahradené  Nariadením Komisie (ES) č. 1535/2007.

Uskutočnené zmeny sa týkajú novej hranice minimálnej pomoci pre jedného príjemcu v poľnohospodárskej prvovýrobe, ktorá nesmie presiahnuť 7 500 EUR za obdobie troch fiškálnych rokov.


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood