Facebook Statistics

Oznámenie k predkladaniu zmluvy alebo záväzného vyhlásenia s uvedením výšky spolufinancovania v rámci výzvy na predkladanie integrovaných stratégií rozvoja územia z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013 (Číslo výzvy: 2008/PRV/04)

V zmysle platného Usmernenia pre administráciu osi 4 Leader aktualizovaného Dodatkom č. 1 zo dňa 20.10.2008, koneční prijímatelia (oprávnení žiadatelia) môžu predložiť zmluvu alebo záväzné vyhlásenie s uvedeným výšky spolufinancovania (ostatné verejné zdroje, ako napr.: VÚC, obec) najneskôr do 19. januára 2009.

Zároveň upozorňujeme, že v zmluve alebo záväznom vyhlásení musia byť uvedené nasledovné náležitosti:

  • názov zdroja (napr.: VÚC, obec),
  • názov prijímateľa,
  • výška finančných prostriedkov celkom (v súlade s uvedenou výškou finančných prostriedkov, ktoré koneční prijímateľ (oprávnený žiadateľ) uviedol v Prílohe č.4 Opatrenia osi 3 Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013, implementované prostredníctvom osi 4 Leader, v časti Výška a rozsah podpory – Podporované činnosti, Ostatné verejné zdroje a v Prílohe č. 5 Finančný plán implementácie opatrení financovaných z PRV 2007-2013
  • činnosti, príp. projekty, neoprávnené výdavky v rámci Integrovanej stratégie rozvoja územia, ktoré budú financované z ostatných verejných zdrojov,
  • podpis a pečiatka zdroja.

Konečný prijímateľ (oprávnený žiadateľ) predkladá zmluvu alebo záväzné vyhlásenie osobne alebo doporučene na adresu: Pôdohospodárska platobná agentúra, Sekcia projektových podpôr, Dobrovičova 12, 815 26 Bratislava.

Zmluva alebo záväzné vyhlásenie s uvedeným výšky spolufinancovania sa predkladá v súlade s Usmernením pre administráciu osi 4 Leader aktualizovaného Dodatkom č. 1 zo dňa 20.10.2008, Prílohou č. 1 Záväzná osnova Integrovanej stratégie rozvoja územia, kapitolou 4: Zostavenie strategického rámca, bodom 4.3 Finančný plán a Prílohou č.4 Opatrenia osi 3 Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013, implementované prostredníctvom osi 4 Leader.


AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Kalkulačka SPP 2023 – 2027
Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
Operačný program Kvalita životného prostredia 2014-2020
Značka kvality
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
PRV 2007-2013
OPRH SR 2007 - 2013
Bestslovakfood