Facebook Statistics

Oznam

28-01-2016

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR v nadväznosti na oznam z 22. januára 2016 o plánovaných obchodných misiách Európskej komisie v roku 2016 oznamuje, že obchodná misia do Číny a Japonska sa uskutoční v dňoch 16. až 22. apríla 2016.

Záujemcovia o zaradenie do delegácie komisára Hogana sa môžu prihlásiť najneskôr do 15. februára 2016 na e-mailovej adrese  uvedenej v ozname.

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)covid-19
Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
Operačný program Kvalita životného prostredia 2014-2020
Dotazník pre potravinárov
Značka kvality
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2020
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood