Facebook Statistics

Oznam

Oznamujeme konečným prijímateľom (oprávneným žiadateľom) z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013, že  v zmysle § 36, ods.6, zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 528/2008“) sa ruší ku dňu 28. marca 2011 výzva na predkladanie Žiadostí o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013 pre opatrenie 4.2 Vykonávanie projektov spolupráce – výzva č. 2010/PRV/18 (ďalej len „výzva“), zverejnená na internetovej stránke www.apa.sk dňa 26. novembra 2010, na základe ktorej mohli koneční prijímatelia (oprávnení žiadatelia) predkladať Žiadosti o nenávratný finančný príspevok (ďalej len „ŽoNFP“) z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013 pre opatrenie 4.2 Vykonávanie projektov spolupráce v  termíne od 26. novembra 2010 do 31. marca 2011.

Nová výzva na predkladanie ŽoNFP z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013 pre opatrenie 4.2 Vykonávanie projektov spolupráce bude vyhlásená v termíne od 5. apríla 2011 do 31. mája 2011 za účelom, aby koneční prijímatelia (oprávnení žiadatelia) mali vytvorený dostatočný časový priestor pre prípravu ŽoNFP a  predloženie povinných príloh a dokumentácie. S výzvou bude zverejnené aj Usmernenie pre administráciu osi 4 Leader, verzia č. 1.8, v ktorom budú zapracované ustanovenia Dodatku č. 8 k Usmerneniu pre administráciu osi 4 Leader verzia č. 1.7.


AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Kalkulačka SPP 2023 – 2027
Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
Operačný program Kvalita životného prostredia 2014-2020
Značka kvality
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
PRV 2007-2013
OPRH SR 2007 - 2013
Bestslovakfood