Facebook Statistics

OZNAM

25-01-2019

Informácie týkajúce sa oprávnenosti výdavkov dopytovo orientovaných projektov sú súčasťou aktuálnej Príručky pre žiadateľa dopytovo orientovaných projektov. Nižšie uvedená Príručka k oprávnenosti výdavkov dopytovo orientovaných projektov, verzia III je k dátumu 27.02.2018 neplatná


Medzinárodný rok ovocia a zeleniny 2021
covid-19
CRP
Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
Operačný program Kvalita životného prostredia 2014-2020
Značka kvality
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2020
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
PRV 2007-2013
OPRH SR 2007 - 2013
Bestslovakfood