Facebook Statistics

Aktuality

Oznam pre žiadateľov o NFP v rámci výzvy IROP-PO2-SC214-2020-63 o zverejnení najčastejších otázok k elektronickému predkladaniu ŽoNFP

17-08-2021

V súvislosti s vyhlásenou výzvou s kódom IROP-PO2-SC214-2020-63 oznamujeme žiadateľom, že dňa 17. augusta 2021 boli zverejnené najčastejšie otázky od žiadateľov k výzve a najčastejšie otázky od žiadateľov k elektronickému predkladaniu ŽoNFP spolu s postupom pri elektronickom podaní ŽoNFP.

Uvedené dokumenty sú zverejnené TU


covid-19
Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
Operačný program Kvalita životného prostredia 2014-2020
Značka kvality
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2020
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood