Facebook Statistics

Aktuality

Oznam pre žiadateľov o NFP o aktualizácii č. 2 výzvy IROP-PO2-SC214-2020-63

19-07-2021

V súvislosti s vyhlásenou výzvou s kódom IROP-PO2-SC214-2020-63 oznamujeme žiadateľom, že dňa 19. júla 2021 bola zverejnená Aktualizácia č. 2 výzvy IROP-PO2-SC214-2020-63, na základe ktorej došlo k zmenám, ktorými sú najmä rozšírenie výzvy o podpornú aktivity na administratívne kapacity pre krajské mestá, predĺženie obdobia na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok, ako aj napríklad úprava spôsobu komunikácie a predkladanie ŽoNFP.

Aktualizácia č. 2 výzvy je zverejnená TU.


covid-19
Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
Operačný program Kvalita životného prostredia 2014-2020
Značka kvality
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2020
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood