Facebook Statistics

Aktuality

Oznam pre žiadateľov o NFP o aktualizácii č. 1 výzvy IROP-PO2-SC214-2021-72

19-08-2021

V súvislosti s vyhlásenou výzvou s kódom IROP-PO2-SC214-2021-72 oznamujeme žiadateľom, že dňa 19. augusta 2021 bola zverejnená Aktualizácia č. 1 výzvy IROP-PO2-SC214-2021-72, na základe ktorej došlo k zmenám, ktorými sú najmä doplnenie podmienky poskytnutia príspevku pre žiadateľov nespadajúcich pod "Schému štátnej pomoci na podporu poskytovateľov záchrannej zdravotnej služby v súvislosti s pandémiou spôsobenou ochorením COVID-19 č. ŠP SVHZ - 1/2021" (ďalej ako „schéma štátnej pomoci vo forme náhrady za služby všeobecného hospodárskeho záujmu") z dôvodu uplatnenia článku 61 všeobecného nariadenia, ktorý upravuje postupy a podmienky pre operácie vytvárajúce čistý príjem po dokončení, doplnenie možnosti krížového financovanie a jeho limitu a predĺženie obdobia na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok do 17. 9. 2021.

Zároveň boli doplnené odpovede na najčastejšie kladené otázky.

Aktualizácia č. 1 výzvy je zverejnená TU


covid-19
Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
Operačný program Kvalita životného prostredia 2014-2020
Značka kvality
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2020
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood