Facebook Statistics
Značka Kvality

Aktuality

Oznam pre žiadateľov a prijímateľov NFP v rámci ŠC 2.1.2, ŠC 2.1.3 a ŠC 2.1.4 - Usmernenie k implementácii projektov v čase krízovej situácie – aktualizácia 3

28-01-2021

Ministerstvo zdravotníctva SR ako sprostredkovateľský orgán pre Integrovaný regionálny operačný program 2014 – 2020 (ďalej aj ako „SO pre IROP“ alebo „poskytovateľ“) oznamuje, že aktualizovalo usmernenie č. 4 k implementácii projektov v čase krízovej situácie zapríčinenej ochorením COVID-19.

Predmetom aktualizácie je najmä úprava osobitného ustanovenia týkajúceho sa finančnej kontroly na mieste, predĺženie platnosti výnimky zo Systému finančného riadenia, doplnenie ustanovení týkajúcich sa súčinnosti pri podpise zmluvy o poskytnutí NFP medzi poskytovateľom a žiadateľom a možnosť využitia hromadnej zmeny zmluvy o poskytnutí NFP v čase krízovej situácie.

Aktualizované usmernenie je zverejnené tu.


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood