Facebook Statistics

Aktuality

Oznam pre prijímateľov NFP v rámci ŠC 2.1.2, ŠC 2.1.3 a ŠC 2.1.4 – Príručka pre prijímateľa, verzia 3.1

24-06-2021

Ministerstvo zdravotníctva SR ako sprostredkovateľský orgán pre Integrovaný regionálny operačný program 2014 – 2020 (ďalej aj ako „SO pre IROP“ alebo „poskytovateľ“) oznamuje, že aktualizovalo Príručku pre prijímateľa.

Predmetom aktualizácie je zapracovanie zmien zo Systému riadenia EŠIF a zapracovanie postupov pri využívaní elektronickej komunikácie.

Aktualizovanú Príručku pre prijímateľa nájdete tu.


covid-19
Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
Operačný program Kvalita životného prostredia 2014-2020
Značka kvality
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2020
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood